Osakeannin ehdot

Tutustu alla oleviin osakeantiehtoihin huolellisesti ennen sijoittamista. Voit tallentaa ehdot myös tästä.

OSAKEANTIEHDOT EURO24 FINANCE OY:N B-OSAKKEISIIN

Euro24 Finance Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt 4.2.2020 suunnatusta maksullisesta osakeannista seuraavasti: 

Merkintäoikeus ja merkittäväksi annettavat osakkeet

Päätetään antaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhtiöön sijoittavien uusien osakkaiden (yleisö) merkittäväksi yhteensä enintään 10.000 yhtiön uutta maksullista B-osaketta.

Merkintähinta

Osakeannissa annettavien yhtiön uusien osakkeiden merkintähinta on 500 euroa/osake. Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta vastaa hallituksen käsityksen mukaan yhtiön osakkeen päätöksentekohetken mukaista käypää arvoa.

Painava taloudellinen syy

Osakeannin tarkoituksena on parantaa yhtiön rahoitusrakennetta. Edellä mainitusta syystä johtuen osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on olemassa yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy.

Osakkeiden merkintä sekä merkintä- ja maksuaika

Osakkeet on merkittävä ja osakkeiden merkintähinta on maksettava yhtiön ilmoittamalle pankkitilille merkintäaikana 18.2.2020 – 31.12.2021. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt yhtiön pankkitilille. Osakkeiden merkinnästä ei tule maksettavaksi varainsiirtoveroa. Merkinnät tapahtuvat internetissä osoitteessa www.osinkoja.fi.

Osakemerkintä on sitova, eikä merkitsijä voi sitä muuttaa tai peruuttaa. Yhtiön hallitus voi harkintansa mukaan pidentää em. merkintä- ja maksuaikaa. Osakkeiden ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää merkintäajan.

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät. Merkinnän hyväksyminen on hallituksen yksinomaisessa harkinnassa. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi oikeus hylätä tehty osakemerkintä.

Osinko ja sen maksaminen

B-osakkeella on yhtiöjärjestyksen mukaisesti etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta) siten, että kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus on kolme (3) prosenttia, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut alle kolme (3) kuukautta. Kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus nousee neljään (4) prosenttiin, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut kolme (3) kuukautta ja seitsemään (7) prosenttiin, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut kuusi (6) kuukautta.

Osinko-oikeus täsmätään taannehtivasti vastaamaan korkeampaa vuosituottoa koko merkinnän jälkeiselle ajalle ensimmäisen nousuajankohdan jälkeisen osingonmaksun yhteydessä. Osakkeelle tuleva osinko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 360. Osinko lasketaan merkintäpäivää seuraavasta päivästä kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai osakkeen lunastuspäivään.

Kultakin kalenterikuukaudelta kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle pankkitilille siten, että maksupäivä on viimeistään seuraavan kalenterikuukauden kymmenentenä (10.) pankkipäivänä. Osakkeen osinko maksetaan sijoittajalle ensimmäisen kerran kuitenkin vasta osakkeen rekisteröintiä seuraavan kuukauden osingonmaksupäivän yhteydessä. Osinkoa maksettaessa tulee ottaa huomioon osakeyhtiölain 13 luvun mukaiset edellytykset yhtiön varojen jakamiselle.

Osaketta koskevat yhtiöjärjestyksen rajoitukset

B-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita. Osaketta ei voi myydä, siirtää tai pantata kolmannelle osapuolelle. Osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. B-osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyt lunastus- ja suostumuslausekkeet. Mikäli osake siirtyy ehtojen vastaisesti muulle kuin alkuperäiselle osakkeen merkitsijälle, muuntuu se C-osakkeeksi. Yhtiöllä on oikeus lunastaa C-osake milloin tahansa yhden (1) euron lunastushinnalla, ilman lunastusaikaa. C-osakkeet eivät tuota mitään oikeuksia yhtiön varoja jaettaessa. Lunastus-, suostumus- ja muuntolausekkeet ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja.

Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet

Uudet B-sarjan osakkeet tuottavat osinko-oikeuden ja muut osakkeenomistajan oikeudet välittömästi osakkeiden tultua rekisteröidyksi. Uudelle osakkeelle lasketaan osinkoa yhtiöjärjestyksen mukaisesti merkintää seuraavasta päivästä lukien.

Osakkeiden takaisin lunastaminen

B-osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto. Yhtiö voi koska tahansa lunastaa osakkeen 14 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta.  Lunastushinta on osakkeen merkintähinta ja lunastukseen voidaan käyttää vain yhtiön vapaata omaa pääomaa. Osakkeen lunastaminen edellyttää, että osakeyhtiölain 13 luvun mukaiset edellytykset yhtiön varojen jakamiselle täyttyvät. Yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää edeltävään päivään kertyneen tilittämättömän osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle, kun yhtiö on maksanut lunastushinnan.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa/Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkakuntansa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Osakkeiden merkintä www.osinkoja.fi -palvelussa edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta.

Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Niistä ei ole laadittu arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai niihin muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

Turussa 18. helmikuuta 2020

Euro24 Finance Oy

Hallitus

Tutustu yhtiöjärjestykseen täällä.

Tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä.